Veröffentlichung Thapsigargin blokkeert elektromagnetische veld-geïnduceerde intracellulaire Ca2+ verhoging in HEK 293 cellen

Entdecken Sie alle veröffentlichungen

Veröffentlichung - Gesundheit

Quelle via PubMed

Bertagna F. et al.

In het verleden zijn reeds publicaties verschenen die een brede waaier aan biologische effecten toeschreven aan elektromagnetische velden (EMV's). Zo werden bijvoorbeeld wijzigingen gevonden in de snelheid van de celdeling en veranderingen in de hoeveelheid en efficiëntie van diverse soorten ionenkanalen (dit zijn eiwitten die zorgen voor het transport van ionen door het celmembraan van een cel) waarnamen. Hoewel in andere gepubliceerde studies niet dezelfde resultaten opleverden. Ca2+ (i.e. een atoom of molecule geladen door een tekort of overschot aan elektronen - Ca2+ betekent dat het calciumatoom 2 elektronen heeft verloren, dit is een natuurlijke vorm van calcium en is belangrijk in de normale werking van de cel) speelt een centrale rol speelt in diverse signaaltransductiewegen (d.i. het doorgeven van signalen binnen de cel), en heeft onder andere een invloed celdifferentiatie en overleving van de cellen. Hoe significant deze resultaten zijn voor onze gezondheid, en meer bepaald op blootstellingsniveaus die overeenstemmen met deze van ons dagelijks leven, is echter moeilijk vast te stellen, aangezien veel van de oudere studies die dit onderzochten niet de nodige kwaliteitsvoorschriften in acht namen. Dit, gepaard met de veelal moeilijke replicatie van deze resultaten, draagt er toe bij dat zijn de mechanismen die aan de basis liggen van deze vermoedelijke invloed, als hij al aanwezig is, nog niet ontrafeld zijn. Bovendien is niet duidelijk hoe RF-EMV ionenkanalen zou kunnen beïnvloeden.

In deze studie op cellen (een zogenaamde in vitro studie) onderzochten de auteurs het effect van EMV's op intracellulaire concentratie vanCa2+, door HEK 293 cellen (dat is een verzameling van identieke cellen oorspronkelijk afkomstig uit de nieren van een legaal geaborteerde foetus die dikwijls voor biotechnologisch en toxicologisch onderzoek gebruikt worden) bloot te stellen aan zowel radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV's) als statische magnetische velden (SMV's). De auteurs ontdekten een constante en significante toename van de intracellullaire concentratie van Ca2+ na blootstelling aan beide soorten velden.

Hoewel deze studie een aanzet kan geven tot verder onderzoek, heeft ze een aantal beperkingen in haar experimenteel opzet. Ten eerste bestaat het blootstellingssysteem voor RF-EMF uit een mobiele telefoon die dicht bij de platen met cellen is geplaatst. Er wordt geen informatie gegeven over de werkelijke blootstelling van de cellen, omdat er geen blootstellingsbeoordeling gebeurd is. De sterkte van RF-EMV is sterk gereglementeerd, en blijft in ons dagelijks leven onder bepaalde veiligheidsnormen die gezondheidsrisico’s moeten voorkomen. Maar mobiele telefoons kunnen sterk fluctueren in het signaal dat ze uitzenden/ontvangen afhankelijk het verkeer en van de kwaliteit van de verbinding met de dichtstbijzijnde antenne(https://www.sciencedirect.com/... ) , waardoor bepaalde fluctuaties in de intensiteit van het signaal kunnen plaatsvinden. Daarnaast is het belangrijk om effecten van mobiele telefoons te scheiden van de effecten van radiofrequenties alleen. Zo zal de batterij van een telefoon ook opwarmen, wat ook bepaalde effecten kan veroorzaken indien het dicht genoeg bij het staal aanwezig is. Bovendien is het niet duidelijk in welke omstandigheden de controlecellen werden geplaatst (telefoon aan/uit, vliegtuigmodus, etc.). De blootstelling aan mobiele telefoons is om die reden geen geschikte methode voor het blootstellen van cellen aan RF-EMV.

Andere beperkingen zijn het ontbreken van blind uitgevoerde testen (wat betekent dat de onderzoekers weten welke cellen zijn blootgesteld, zodat een zekere vorm van onvrijwillige vooringenomenheid bij het analyseren van de data niet kan worden uitgesloten). Daarnaast werd er geen rekening gehouden met mogelijke verhitting van het staal, waardoor aan verhitting gerelateerde effecten niet uitgesloten kunnen worden.