Verschillende wetenschappelijke studies

In het literatuuroverzicht dat Sciensano publiceert op deze website, focussen ze zich onder andere op publicaties die zich focussen op mogelijke gezondheidseffecten onder blootstellingscondities die relevant zouden zijn voor alledaagse blootstelling, dus niet of studies waarin extreem hoge stralingswaardes worden bekomen die irrelevant zouden zijn voor dagelijks gebruik. Ze kijken hierbij zowel naar reviews, experimentele studies en epidemiologische studies. Maar wat verstaan we hieronder?

Reviews

Een review is een overzichtsartikel dat een samenvatting geeft van de huidige stand van de kennis over een zeer specifiek deel van het onderwerp. Dit kan bekeken worden als een samenvatting van eerder gepubliceerde studies, in plaats van nieuwe feiten of analyses. Het verzamelen van dergelijke informatie is een zeer delicate taak die een vertekend beeld kan geven indien er onzorgvuldig mee omgesprongen wordt. Sommige reviews houden namelijk rekening met de kwaliteit van het onderzoek dat beschouwd wordt, terwijl andere reviews gewoon een overzicht bieden van de beschikbare studies. Door de inclusie van studies van slechtere kwaliteit, of door het foutief beoordelen van verschenen studies kunnen daardoor soms verkeerde conclusies uit getrokken worden.

Experimentele studies

Dit omvat elke studie die in het labo ondernomen werd. Deze kunnen verder opgedeeld worden in in vitro studies, in vivo studies en menselijke studies. Onder In vitro studies verstaan al het werk dat wordt uitgevoerd met micro-organismen, cellen of biologische moleculen buiten hun normale biologische context. Dit type experimenten kan ons op een simpele manier inzage geven in de werking van bepaalde schadelijke stoffen. In vivo studies daarentegen zijn studies waarin de biologische context wel in rekening wordt gebracht. Hierin wordt dan ook met proefdieren gewerkt. Ten slotte hebben we ook de menselijke studies, waarbij de blootstelling gebeurd in een menselijk lichaam. Hoewel deze testen ons natuurlijk de meest relevante informatie geven, worden deze tests slechts zelden ondernomen omwille van ethische redenen.

Epidemiologische studies

Ten slotte hebben we ook de epidemiologische studies, deze bestuderen het vóórkomen en de verspreiding van ziekten binnen en tussen populaties. Dergelijke studies kunnen echter enkel ondernomen worden door het observeren van een populatie. In het geval van de 5G frequenties zal het hier gaan over mogelijke gezondheidsklachten die opgevolgd kunnen worden over het verloop van de tijd. Aangezien de 5G technologie op dit moment nog niet zo lang bestaat, is het echter zeer moeilijk dergelijke studies te vinden die specifiek de 5G frequenties behandelen.

Terug naar het literatuuroverzicht